KESKO SENUKAI

Vaizdo stebėjimas

Informuojame, kad UAB „Kesko Senukai Lithuania“ (įmonės kodas 234376520, adresas Islandijos pl. 32b, Kaunas, el. paštas info@keskosenukai.lt) tvarko jūsų asmens duomenis UAB „Kesko Senukai Lithuania“ nustatytu asmenų ir turto apsaugos, prevencijos nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų identifikavimo, teisės pažeidimų išaiškinimo (vaizdo stebėjimas, transporto priemonių valstybinio numerio nuskaitymas) tikslu ir priemonėmis. Tvarkyti jūsų duomenis būtina siekiant teisėtų UAB „Kesko Senukai Lithuania“ bei jos klientų interesų – apsaugoti darbuotojus, klientus, jų bei bendrovės turtą, identifikuoti pažeidėjus. Vaizdo duomenų, transporto priemonių valstybinio numerio pateikimas nėra nei reikalaujamas, nei privalomas, tačiau savo ar transporto priemonės atvaizdą (įskaitant, transporto priemonės valstybinį numerį) slepiantis asmuo bus stebimas ypač atidžiai. Vaizdo kameromis užfiksuotus jūsų asmens duomenis tvarko (gauna) apsaugos paslaugas teikiančios, vaizdo fiksavimo, transporto priemonių valstybinio numerio nuskaitymo sistemą prižiūrinčios įmonės, uždaroji akcinė bendrovė „Kesko Senukai Digital“. Esant teisės pažeidimams, vaizdo duomenys, nuskaityti transporto priemonių valstybiniai numeriai perduodami ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams; įvykus draudiminiam įvykiui, vaizdo duomenys, nuskaityti transporto priemonių valstybiniai numeriai teikiami draudimo bendrovei. Minėti asmens duomenys saugomi 6 mėnesius. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@keskosenukai.lt, tel. 8 700 11 119. Primename, kad jūs turite teisę prašyti leisti susipažinti su jūsų asmens duomenimis, ištaisyti asmens duomenis, teisės aktais numatytais atvejais juos ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas. Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. 

Informuojame, kad jūs turite teisę dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju UAB „Kesko Senukai Lithuania“ nebetvarko jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai UAB „Kesko Senukai Lithuania“ įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Telefoninių pokalbių įrašymas; apklausos apie telefoninį pokalbį vykdymas

Informuojame, kad UAB „Kesko Senukai Lithuania“ (įmonės kodas 234376520, adresas Islandijos pl. 32 B, Kaunas, el. paštas info@keskosenukai.lt), nustatanti duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, tvarko jūsų asmens duomenis: pokalbio turinį, jūsų vertinimus bei su tuo susijusią informaciją (pokalbio datą, laiką, trukmę, telefono numerį ir pan.), paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu. Šie duomenys tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu. Pokalbio bei su tuo susijusių duomenų (data, laikas ir pan.) įrašymas nėra privalomas, todėl nesutinkant, kad pokalbis būtų įrašytas, galite rašyti aukščiau nurodytu el. paštu ar atvykti į prekybos centrą. Dalyvavimas apklausoje taip pat nėra privalomas. Jūsų asmens duomenis tvarko pasitelktas klientų kontaktų centro operatoriaus paslaugų teikėjas UAB „Transcom Worldwide Vilnius“. Jūsų asmens duomenys saugomi 3 mėnesius.
Pažymime, kad jūs turite teisę susipažinti su jūsų asmens duomenimis, juos ištaisyti, teisės aktais numatytais atvejais juos ištrinti, teisės aktais numatytais atvejais apriboti duomenų tvarkymą, teisės aktais numatytais atvejais teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti nurodytus duomenis nurodytu tikslu. Savo teises galite įgyvendinti kreipęsi į bet kurios UAB „Kesko Senukai Lithuania“ prekybos vietos informacijos centrą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvos Respublikoje - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija). UAB „Kesko Senukai Lithuania“ duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@keskosenukai.lt, tel. 8 700 11 119.

Asmens duomenų tvarkymas užpildant bei pateikiant anketą kandidatuoti į kasininko, konsultanto ar prekybos centro darbuotojo pareigas

Informuojame, kad užpildant ir pateikiant anketą kandidatuoti į kasininko ir (ar) konsultanto pareigas, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ (įmonės kodas 234376520, adresas: Islandijos pl. 32 B, Kaunas, el. pašto adresas: info@keskosenukai.lt), nustatanti duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, tvarko jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, telefono nr, el. pašto adresą, miestą, kuriame gyvenate, bei kitus jūsų užpildytoje anketoje nurodytus asmens duomenis, dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas tik jūsų sutikimo pagrindu. Jūsų asmens duomenų pateikimas nėra nei reikalaujamas, nei privalomas, tačiau nesutikus su šiuo duomenų tvarkymu, negalėsite dalyvauti konkurse laisvai darbo vietai užimti. Minėti asmens duomenys saugomi 2 metus po konkurso nurodytai laisvai darbo vietai užimti pabaigos.

Pažymime, kad jūs turite teisę susipažinti su jūsų asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti, teisės aktais numatytais atvejais juos ištrinti, teisės aktais numatytais atvejais apriboti duomenų tvarkymą, teisės aktais numatytais atvejais teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti nurodytus duomenis nurodytu tikslu. Atkreipiame dėmesį, kad turite pateikti tik tuos duomenis, kurie nurodyti anketoje; turite nedelsiant informuoti UAB „Kesko Senukai Lithuania“ apie jūsų nurodytų asmens duomenų pasikeitimus. Savo teises bei pareigas galite įgyvendinti kreipęsi į bet kurios UAB „Kesko Senukai Lithuania“ prekybos vietos informacijos centrą ar darbuotojų atrankos ir paieškos grupę (Islandijos pl. 32B, Kaunas). Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvos Respublikoje - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija). UAB „Kesko Senukai Lithuania“ duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@keskosenukai.lt, tel. 8 700 11 119.