KESKO SENUKAI

UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“

PREKIŲ PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. TAISYKLIŲ OBJEKTAS

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo Taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, verslo tikslais perkančio prekes (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Kesko Senukai Lithuania“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes iš Pardavėjo (toliau kartu Pirkėjas ir Pardavėjas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi). Laikoma, kad įsigydamas prekes iš Pardavėjo, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pirkėjas gali susipažinti su Taisyklėmis Pardavėjo interneto svetainėje ir/ar Pardavėjo prekybos centruose.

1.3. Šalys kiekvieną kartą joms priimtina forma atskirai tariasi dėl konkretaus prekių pardavimo. Kiekvieną kartą atskirai Pardavėjui sutikus, Pirkėjas gali atsirinkti prekes pardavimo vietoje be išankstinio užsakymo.

II. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMAS

2.1. Prekės tiekiamos Pardavėjo nurodyta kaina.

2.2. Jei nėra kitokio raštiško Šalių susitarimo, už prekes Pirkėjas atsiskaito grynaisiais, mokėjimo kortele arba mokėjimo pervedimu iš anksto. Mokėjimo pervedimas įskaitomas pinigams patekus į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

2.3. Nepriklausomai nuo Pirkėjo nurodytos mokėjimo paskirties, visos Pirkėjo įmokos Pardavėjui paskirstomos LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka be atskiro pranešimo Pirkėjui. Įmokos, skirtos tos pačios rūšies skoloms (pvz., netesyboms, pagrindinei prievolei ir t. t.) padengti, eilės tvarka be atskiro pranešimo Pirkėjui skiriamos skoloms, kurių terminas yra suėjęs (sueis) anksčiausiai, padengti, nepriklausomai nuo Pirkėjo nurodytos mokėjimo paskirties. Nepaisant aukščiau šiame punkte išdėstytų nuostatų, Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra Pirkėjo mokėjimus visų pirma skirti pagrindinei prievolei vykdyti.

2.4. Tuo atveju, jeigu Šalys turi (turės) priešpriešinių vienarūšių reikalavimų, atitinkamos Šalių prievolės gali baigtis vienašaliu Pardavėjo pareiškimu, nepriklausomai nuo to, ar suėjęs minėtų reikalavimų terminas. Atitinkamos Šalių prievolės pasibaigia vienoda apimtimi, kurią savo pareiškime nurodo Pardavėjas.

2.5. Pirkėjui vėluojant apmokėti Pardavėjui už prekes, Pardavėjas turi teisę vienašališkai stabdyti prekių pardavimą ir perdavimą Pirkėjui, įskaitant ir tų prekių, kurių užsakymai jau buvo Pardavėjo patvirtinti. Apie paminėtą prekių pardavimo ir perdavimo stabdymą Pardavėjas Pirkėjui atskirai nepraneša.

III. PREKIŲ IŠDAVIMO TVARKA

3.1. Prekes iš Pardavėjo parduotuvės/sandėlio ar kitos Pardavėjo nurodytos vietos Pirkėjas išsiveža savo transportu, arba Pardavėjas pagal atskirą susitarimą užsako transportą prekėms pristatyti, už kurį Pirkėjas atsiskaito su pervežėju ar Pardavėju tiesiogiai. Atskiru susitarimu prekes Pardavėjas pristato Pirkėjui savo sąskaita Pirkėjo nurodytu adresu.

3.2. Pardavėjas turi teisę pareikalauti, kad Pirkėjo įgaliotasis asmuo, paimdamas prekes iš Pardavėjo, pateiktų asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir nustatytos formos įgaliojimą (originalą), išduotą šiam asmeniui. Tačiau šalys susitaria, kad bet koks asmuo, priimantis prekes Pirkėjo nurodytu adresu, be atskiro įgaliojimo turi teisę jas priimti Pirkėjo vardu. Atitinkamai Pardavėjas, pristatęs prekes Pirkėjo nurodytu adresu, savo pasirinkimu turi teisę nereikalauti, kad prekes priimantis asmuo pateiktų įgaliojimą

3.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti Pardavėją apie įgaliojimų atskiriems asmenims panaikinimą, įskaitant, bet neapsiribojant, įgaliojimų panaikinimą asmenims, nurodytiems Šalių sudarytose sutartyse.

3.4. Atskirai susitarus, prekės į Pirkėjo transportą pakraunamos Pardavėjo sąskaita. Tikslų prekių pakrovimo laiką Šalys suderina iš anksto. Pirkėjui daugiau kaip 30 min. pavėlavus atvykti pakrauti prekių, Pardavėjas turi teisę nukelti prekių pakrovimą į kitą Pardavėjui patogų laiką Pardavėjo darbo metu tą pačią arba kitą Pardavėjo darbo dieną.

3.5. Jei atskiru susitarimu prekes Pardavėjas pristato Pirkėjui savo sąskaita Pirkėjo nurodytu adresu ar pagal atskirą susitarimą Pardavėjas užsako transportą prekėms pristatyti, Pirkėjas įsipareigoja iškrauti prekes ne vėliau kaip per 1 val. nuo prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu momento. Už kiekvieną pavėluotą iškrauti prekes valandą Pirkėjas moka Pardavėjui 30 Eur delspinigių.

3.6. Perdavus prekes Pirkėjui ar Pirkėjo vežėjui (įskaitant ir Pardavėjo užsakytą transportą, apmokamą Pirkėjo (pavyzdžiui, greitųjų siuntų tarnyba), už prekių kiekį, kokybę ir komplekto dalis atsako Pirkėjas. Jeigu yra prekių trūkumų ar defektų, už kuriuos atsakingas Pardavėjas ir kurių negalima nustatyti iš karto, priimdamas prekes, Pirkėjas raštu informuoja Pardavėją apie prekių trūkumus per 5 (penkias) dienas nuo prekių perdavimo dienos, ir Pardavėjas savo pasirinkimu: šias prekes pakeičia į kokybiškas arba grąžina už jas sumokėtus pinigus, arba neatlygintinai pašalina trūkumus, arba atitinkamai sumažina pirkimo kainą. Apie prekių defektus, už kuriuos atsakingas Pardavėjas ir kuriuos galima nustatyti iš karto priimant prekes, bei prekių kiekio ar asortimento neatitikimus privaloma pažymėti visuose prekių perdavimo dokumentų egzemplioriuose, tiksliai juos nurodant.

3.7. Pirkėjas, priimdamas prekes, įsipareigoja pasirašyti pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje ar, priklausomai nuo atvejo, kituose prekių dokumentuose, nepriklausomai, ar prekes iš Pardavėjo parduotuvės/sandėlio ar kitos Pardavėjo nurodytos vietos Pirkėjas išsiveža savo transportu, ar Pardavėjas pagal atskirą susitarimą užsako transportą prekėms pristatyti. Pirkėjas, priimdamas prekes, taip pat įsipareigoja pateiktas PVM sąskaitas faktūras suantspauduoti įmonės (parduotuvės, sandėlio) antspaudu.

3.8. Pirkėjas užtikrina, kad perduoti skirtas prekes priims Pirkėjo tinkamai įgaliotas asmuo. Nesant įgaliotojo asmens, pateikus prekes perdavimui, Pardavėjas turi teisę prekių neperduoti, o Pirkėjas kiekvienu tokiu atveju kompensuos dėl šios priežasties Pardavėjo patirtus nuostolius.

IV. ATITIKTIES SERTIFIKATO IR KITŲ ATITIKTIES DOKUMENTŲ PERDAVIMAS

4.1. Pardavėjas, patiekdamas Pirkėjui prekes pagal PVM sąskaitas faktūras, Pirkėjui paprašius, gali tuo pačiu metu pateikti atitikties sertifikato ar kito atitikties dokumento (jei yra), išduoto toms prekėms, kopijas.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. Nenaudoti atitikties sertifikato ar kito atitikties dokumento ir sertifikavimo ženklų kitiems gaminiams.

4.2.2. Nenaudoti atitikties sertifikato ar kito atitikties dokumento ir sertifikavimo ženklų toms pačioms prekėms, gautoms iš kitų tiekėjų.

V. PREKIŲ TIEKIMAS UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ

5.1. Kai prekės skirtos išgabenti iš Lietuvos Respublikos, Pirkėjas įsipareigoja per 1 (vieną) dieną nuo prekių pristatymo dienos atsiųsti Pardavėjui faksu ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas paštu dokumentus (originalus), patvirtinančius prekių išvežimą iš Lietuvos teritorijos ir jų pristatymą į paskirties punktą: prekių importo deklaraciją (tuo atveju, kai prekės išvežamos už Europos Sąjungos ribų), prekių gavimo patvirtinimą (Acknowledgement of delivery of goods) ir CMR važtaraštį.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 0,5 % dydžio baudą nuo bendros atitinkamų prekių kainos už kiekvieną 5.1 punkte nurodytų dokumentų pateikimo uždelsimo dieną, praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienos nuo prekių gavimo dienos.

VI.  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

6.1. UAB „Kesko Senukai Lithuania“, nustatanti duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, tvarkys Pirkėjo ir jo atstovų asmens duomenis šiose taisyklėse numatytais tikslais ir būdais.

6.2. Pardavėjas tvarko Pirkėjo ar Pirkėjo atstovo pateiktus jo asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, sąskaitos numerį, banko, kuriame yra sąskaita, pavadinimą ir kodą bei kitus Pirkėjo ir (ar) Pirkėjo atstovo pateiktame dokumente (įskaitant šalių sudarytą sutartį) nurodytus duomenis, Pirkėjo pirkimo iš Pardavėjo istoriją, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ nustatytu sutarties su Pirkėju sudarymo bei vykdymo tikslu. Asmens duomenų pateikimas yra būtinas, norint sudaryti ir vykdyti sutartį, kurios šalis yra Pirkėjas. Neturint šių asmens duomenų, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ negalės sudaryti ir vykdyti sutarties. Sudarant, vykdant sutartį, Pirkėjas gali būti paprašytas pateikti savo asmens dokumentą . Pirkėjo asmens duomenys teisėto intereso pagrindu (identifikuoti prekes priimantį/atiduodantį asmenį paslaugas/atliktus darbus priimantį asmenį, informaciją suteikiantį asmenį) teikiami vežimo paslaugas teikiantiems asmenims, tiekėjams.

6.3. Viena Šalis teikia, o kita Šalis gauna Šalies atstovų (įskaitant pasitelktų duomenų tvarkytojų ar jų atstovų) asmens duomenis  sutarties su duomenų subjekto atstovaujama Šalimi sudarymo, vykdymo tikslu. Šie duomenys teikiami/gaunami teisėto intereso pagrindu – sudaryti, vykdyti sutartį su kita sutarties Šalimi, pasitelkiant jos atstovą (sudarant, vykdant sutartį, su juo susisiekti, jį identifikuoti, pasirašyti dokumentus ir pan.). Teikiami/gaunami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamas asmuo, asmens kodas arba paso ar asmens tapatybės kortelės, ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo numeris, arba gimimo data, atstovavimo terminas, telefono numeris, el. pašto adresas bei kita Šalies ir(ar) jo atstovo pateiktame dokumente nurodyta informacija. Teikiami tik tų asmenų asmens duomenys, kurie sudaro, vykdo Šalių sudarytą sutartį. Teikiami tik tie Pirkėjo ir jo atstovo asmens duomenys, kurie tvarkomi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus (įskaitant, bet neapsiribojant teisėtą duomenų gavimą, teisėtą duomenų perdavimą ir kt.). Gauti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

6.4. Tuo atveju, kai Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas tvarkys šiuos juridinio asmens vadovo asmens duomenis: vardą, pavardę, pareigas, atstovaujamos įmonės pavadinimą bei kodą ir LR Juridinių asmenų registro duomenų apie atstovaujamą įmonę išraše esančius asmens duomenis, sutarties su  asmens atstovaujamu juridiniu asmeniu sudarymo ir vykdymo tikslu. Šie duomenys bus tvarkomi siekiant teisėtų Pardavėjo bei Pirkėjo interesų – nustatyti, kad sutartis sudaroma bei vykdoma su sutartį sudarančio, vykdančio juridinio asmens vadovu. Asmens duomenų pateikimas yra privalomas, jeigu asmuo pageidauja juridinio asmens vardu, kaip jo vadovas, sudaryti, vykdyti sutartį. Nepateikus duomenų, asmuo negalės juridinio asmens vardu, kaip jo vadovas, sudaryti bei vykdyti sutarties. LR Juridinių asmenų registro duomenų apie atstovaujamą juridinį asmenį išraše esančius asmens duomenis Pardavėjas gaus iš VĮ Registrų centro (LR Juridinių asmenų registro) aukščiau aprašyto teisėto intereso pagrindu.

6.5. Siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, Pirkėjo, Pirkėjo atstovo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas bei kiti šiam tikslui įgyvendinti būtini asmens duomenys) gali būti perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, draudimo bendrovėms, antstoliams  advokatams.  Tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas – galiojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimas .

6.6. Esant įsipareigojimų pažeidimui ir siekiant patirtų nuostolių atlyginimo Pirkėjo, Pirkėjo atstovo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas bei kiti šiam tikslui įgyvendinti būtini asmens duomenys) gali būti perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, draudimo bendrovėms, antstoliams, advokatams. Asmens duomenys teikiami teisėto intereso pagrindu, siekiant, kad būtų atlyginti patirti nuostoliai.

6.7. Įmonėje atliekant auditą, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ tvarkomi Pirkėjo, Pirkėjo atstovo asmens duomenys gali būti teikiami audito paslaugas teikiantiems asmenims. Asmens duomenys tvarkomi teisinės prievolės pagrindu audito atlikimo tikslu.

6.8. Dokumentus teikiant elektroniniu būdu, Pirkėjo, Pirkėjo atstovo asmens duomenys teikiami elektroninio dokumentų apsikeitimo paslaugas teikiantiems asmenims.

6.9. Siekiant užtikrinti  tinkamą prekių pristatymą, Pirkėjo, Pirkėjo atstovo asmens duomenys teikiami prekių pristatymo procesą optimizuojančių programų administratoriui.

6.10. Pirkėjas sudarydamas su Pardavėju sutartį ir (ar) pasitelkdamas atstovą informuoja savo atstovus apie jų asmens duomenų tvarkymą, pateikdamas informaciją, kad UAB „Kesko Senukai Lithuania“ (adresas Islandijos pl. 32b, Kaunas, el. paštas info@keskosenukai.lt) tvarko Pirkėjo ar Pirkėjo atstovo, ar jų pačių pateiktus, ar viešai prieinamoje internetinėje svetainėje nurodytus jų asmens duomenis: vardą, pavardę, pareigas, asmens kodą arba paso ar tapatybės kortelės, ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo numerį, arba gimimo datą, atstovaujamą asmenį, atstovavimo terminą, telefono numerį, el. pašto adresą bei kitą Pirkėjo ir(ar) jo atstovo pateiktame dokumente nurodytą informaciją, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ nustatytu sutarties su duomenų subjekto atstovaujama Šalimi sudarymo, vykdymo tikslu. Tvarkyti jų duomenis būtina siekiant teisėtų UAB „Kesko Senukai Lithuania“ bei Pirkėjo interesų – sudaryti, vykdyti sutartį, pasitelkus atstovus (sudarant, vykdant sutartį su jais susisiekti, juos identifikuoti, pasirašyti įvairius dokumentus ir pan.). Asmens duomenų pateikimas nėra nei reikalaujamas, nei privalomas, tačiau neturint šių asmens duomenų, jie negalės Pirkėjo vardu sudaryti, vykdyti sutarties. Sudarant, vykdant sutartį, Pirkėjo atstovas gali būti paprašytas pateikti savo asmens dokumentą. Pirkėjo atstovų asmens duomenys teisėto intereso pagrindu (identifikuoti prekes priimantį/atiduodantį asmenį paslaugas/atliktus darbus priimantį asmenį, informaciją suteikiantį asmenį) teikiami vežimo paslaugas teikiantiems asmenims, tiekėjams.

6.11. Šiose Taisyklėse nurodyti, Pardavėjo tvarkomi, asmens duomenys bus saugomi 10 metų po sutarties su Pirkėju pabaigos.

6.12. Asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Pardavėjas turi teisę prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, teisės aktais numatytais atvejais juos ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisės aktais numatytais atvejais teisę į duomenų perkeliamumą. Pirkėjo atstovai turi teisę dėl su jų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su jais susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju Pardavėjas nebetvarko jų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Šias teises asmenys gali įgyvendinti kreipęsi į prekybos centro „Senukai“ informacijos centrą ar atsiuntę elektroniniu parašu pasirašytą prašymą 6.13. punkte  nurodytu el. pašto adresu arba info@keskosenukai.lt. Jie taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

6.13. Pirkėjas taip pat informuoja savo atstovus apie jų turimas teises susijusias su asmens duomenų tvarkymų ir šių teisių įgyvendinimo būdus, kaip nurodyta šių Taisyklių 6.12. punkte. UAB „Kesko Senukai Lithuania“ duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@keskosenukai.lt, tel. +370 700 11 119.

6.14. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją, pasikeitus jo atstovui ar šiose Taisyklėse nurodytiems jo atstovo  arba jo paties asmens duomenims.

6.15. Pirkėjas ir (ar) jo atstovas pateikia tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini šiame Taisyklių skyriuje nurodytų tikslų įgyvendinimui.

6.16. Pardavėjas teikia, o Pirkėjas gauna Pardavėjui prekes tiekusio asmens ir (ar) jo atstovo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, pareigas, atstovaujamą asmenį, su įsigyta preke susijusių paslaugų/darbų atlikimo  tikslu. Šie duomenys teikiami/gaunami teisėto intereso pagrindu. Teikiami tik tų tiekėjų atstovų asmens duomenys, kurio prekę Pirkėjas įsigijo. Gauti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

6.17. Pardavėjas teikia, o Pirkėjas gauna Pardavėjui paslaugas teikusių asmenų ir (ar) jų atstovų asmens duomenis prekių atitikties dokumentų gavimo bei teikimo tikslu. Šie duomenys teikiami/gaunami vykdant teisinę prievolę pateikti bei turėti prekių atitiktį patvirtinančius dokumentus. Šiuo tikslu teikiami/gaunami prekių atitikties dokumente nurodyti prekių atitikties dokumentą rengusių, išdavusių asmenų asmens duomenys.  Teikiami tik tie prekių atitikties dokumentai (įskaitant juose esančius asmens duomenis), kurie susiję su Pirkėjo iš Pardavėjo įsigytomis prekėmis. Teikiami tik tie asmens duomenys, kurie tvarkomi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus (įskaitant, bet neapsiribojant teisėtą duomenų gavimą, teisėtą duomenų perdavimą ir kt.).

VII. ATSAKOMYBĖ, GINČŲ SPRENDIMAS, KITOS SĄLYGOS

7.1.  Šalys įsipareigoja saugoti žinių ir duomenų apie bendrą veiklą konfidencialumą ir neteikti jų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymo ar šių Taisyklių numatytus atvejus, ar kai tai yra pagrįstai reikalinga, siekiant įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

7.2. Pirkėjui laiku bei tinkamai neįvykdžius finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų Pardavėjui,  Pirkėjas sutinka ir suteikia teisę Pardavėjui be atskiro priminimo apie įsipareigojimų neįvykdymą atskleisti informaciją apie Pirkėją ir/arba sutartis su Pirkėju bei Pirkėjo įsipareigojimus pagal jas bet kuriems tretiesiems asmenims, taip pat viešai, ir/arba rinkti informaciją apie Pirkėją iš trečiųjų asmenų pačiam Pardavėjui tiesiogiai ar pasinaudojant kitų asmenų paslaugomis.

7.3. Pirkėjas, praleidęs nustatytus mokėjimo terminus, įsipareigoja padengti visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) atlyginimą asmenims, Pardavėjo pavedimu vykdysiantiems neteisminį ir (ar) teisminį skolos išieškojimą.

7.4. Pardavėjas atsako tik už tiesioginius dėl Pardavėjo kaltės atsiradusius Pirkėjo nuostolius; didžiausia Pardavėjo atsakomybės pagal konkrečių prekių pardavimo sutartį suma negali viršyti sumos, Pirkėjo sumokėtos už atitinkamas prekes. Ribojimas netaikomas Pardavėjo tyčios ar didelio neatsargumo atveju.

7.5. Apie visus rekvizitų pakeitimus Pirkėjas nedelsdamas privalo raštu informuoti Pardavėją.

7.6. Pardavėjas visada turi teisę neatidėliodamas, pranešęs raštu Pirkėjui, sustabdyti bet kokių savo įsipareigojimų ir/ar bet kokių susitarimų vykdymą, jei Pirkėjas pažeidė kurias nors sutarties (įskaitant ir šias Taisykles) sąlygas.

7.7. Visi ginčai, kylantys tarp Šalių, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybomis. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Kauno apylinkės / apygardos teisme pagal teismingumą. Pardavėjas taip pat turi teisę savo pasirinkimu pareikšti ieškinį kompetentingame teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą. Ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę.

7.8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Apie Taisyklių pakeitimus skelbiama Taisyklių 1.2 p. nustatyta tvarka.

7.9. Jei susitarime, sudarytame tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra neatitinkančių Taisyklių ar prieštaraujančių Taisyklėms nuostatų, yra taikomos Taisyklių nuostatos, jeigu susitarime nėra aiškiai susitarta dėl konkrečių Taisyklių nuostatų netaikymo.

7.10. Tuo atveju, kai pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui parduodamų prekių saugos duomenų lapus (SDL), Šalys susitaria, kad SDL gali būti pateikiami, išsiunčiant juos bet kuriuo Pirkėjo elektroninio pašto adresu. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę gauti elektroniniu paštu Pardavėjo siunčiamus SDL, reguliariai tikrinti savo elektroninį paštą ir prisiima visą atsakomybę už nuostolius, susijusius su šių įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu.

7.11. Kiekvieną kartą pirkdamas prekes Pirkėjas patvirtina ir garantuoja Pardavėjui, kad Pirkėjas yra mokus ir tinkamai vykdo savo įsipareigojimus kitiems kreditoriams. Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją iškilus grėsmei Pirkėjo mokumui, o taip pat  tuo atveju, jeigu neturi galimybių atsiskaityti su pirmesnės eilės kreditoriais.

7.12. Tuo atveju jei Pirkėjas neperka prekių iš Pardavėjo daugiau kaip dvejus kalendorinius metus, Pardavėjas turi teisę be atskiro pranešimo laikyti bet kokias su Pirkėju sudarytas ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis dėl prekių pardavimo negaliojančiomis.

7.13. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija, kuriuos Pardavėjas  gali pateikti  Pirkėjui  bus laikomi galiojančiais, jeigu jie bus išsiųsti  Pirkėjo nurodytu  el. pašto adresu.